"Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem."
Ignacy Krasicki

Biblioteka szkolna dla klas II – VIII 

Poniedziałek: 7.30 - 13.30
Wtorek: 7.30 - 13.30
Środa: 7.30 - 13.30
Czwartek: 7.30 - 13.30
Piątek: 7.30 - 13.30

Wypożyczanie książek dla uczniów klas I odbywa się w każdą środę.

 

Skrzynka życzeń: Jeśli marzysz o jakiejś książce, którą chciałbyś przeczytać, a nie ma jej w Szkolnej Bibliotece, to: napisz na karteczce autora i tytuł tej książki, wrzuć karteczkę do wystawionej w tym celu skrzynki. Może za jakiś czas twoje marzenie się spełni i będziesz mógł wypożyczyć upragnioną książkę, gdyż będzie ona dostępna w Szkolnej Bibliotece.

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice/opiekunowie uczniów oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne.
 3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach okres wypożyczenia może zostać przedłużony.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. mogą korzystać z większej ilości książek.
 5. Książki można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko. Wypożyczonych książek nie można przekazywać innym osobom.
 6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
 7. Każdy czytelnik obowiązany jest szanować książki i chronić je przed zniszczeniem.
 8. Książkę zagubioną lub zniszczoną należy odkupić.
 9. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych książek korzysta się wyłącznie na miejscu.
 10. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 11. Każdy czytelnik dba o estetykę pomieszczenia biblioteki szkolnej.
 1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice/opiekunowie uczniów oraz inni pracownicy szkoły.
 3. W czytelni obowiązuje cisza! Uczeń, który źle się zachowuje, jest głośny i hałaśliwy, zostanie wyproszony.
 4. Na terenie czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 5. W czytelni można korzystać na miejscu ze wszystkich zbiorów czytelni i wypożyczalni.
 6. Bibliotekarz służy czytelnikowi pomocą i doradztwem.
 7. Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 8. Wykorzystane książki, czasopisma (i inne dokumenty) przed opuszczeniem czytelni oddaje się bibliotekarzowi.
 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w Internecie, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole).
 2. Chęć skorzystania z komputera należy zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych, a także korzystania z własnych nośników elektronicznych bez wiedzy bibliotekarza.
 4. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba (w wyjątkowych przypadkach o ilości osób decyduje nauczyciel bibliotekarz).
 5. Zabrania się wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych.
 6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 7. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 9. Niestosowanie się do punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.