Oferta MGOPS na rok szkolny 2019/2020 dla placówek oświatowych.

Pakiet usług realizowanych w budynku na ulicy Pocztowej 1.

Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Psychoedukacyjne
Terapeutyczne – Socjoterapeutyczne

Zajęcia dla dzieci i młodzieży ukierunkowane są na wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego, przede wszystkim w aspektach: umiejętności nawiązywania i budowania bezpiecznych, satysfakcjonujących i konstruktywnych relacji z rówieśnikami, skutecznej komunikacji, zwłaszcza udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, podejmowania różnorodnych ról w grupie rówieśniczej, asertywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwoju poczucia sprawstwa i własnej wartości, relaksu i bezpiecznego rozładowywania napięcia, realizacji różnorodnych celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych zgodnie z potrzebami grupy
Warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 7- 10 lat,
Warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 11-15 lat
Warsztaty rozwojowe dla rodziców „Kochać i wymagać”

Warsztaty dla rodziców z dziećmi ( 7 -10 r. ż. ) przeznaczone są dla tych rodziców, którzy chcą twórczo spędzić czas ze swoim dzieckiem. Rodzice mają okazję zobaczenia swoich dzieci w innym świetle i stworzenia nowych nici porozumienia. Doświadczą jak kreatywnie spędzać czas z dziećmi (bez komputera i telewizji), jak z nimi rozmawiać, w jaki sposób ustalać zasady, unikać kłótni oraz stwarzać okazje do wspólnej dyskusji. Jak trenować myślenie, czy można uczyć się szybciej, kto w rodzinie jest najważniejszy, jak ludzie przeżywają emocje. Dzieci do doświadczenia i przekonania, że są ważne dla swoich rodziców i wiele mogą się od siebie wzajemnie nauczyć.

Warsztaty dla rodziców z dziećmi ( 11-15 r. ż.) skierowane są do rodziców, którzy szukają porozumienia ze swoim dorastającym dzieckiem, wsparcia i zrozumienia z obu stron. Umiejętności słuchania i słyszenia, rozpoznawania swoich potrzeb i potrzeb bliskich, nazywania uczuć oraz radzenia sobie z nimi, bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy mogą się przekonać o swoich możliwościach .... Czas poświęcony wzajemnie dla siebie, nigdy nie jest czasem straconym.

Warsztaty rozwojowe dla rodziców „ Kochać i wymagać” przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą: podnieść swoje kompetencje wychowawcze, nauczyć się budowania lepszego kontaktu ze swoim dzieckiem, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi bez stosowania przemocy, lepiej poznać samych siebie w roli rodzica, odkryć swoje rodzicielskie zasoby. Rodzice otrzymają wiedzę , z zakresu psychologii, komunikacji i budowania relacji, a także materiały do domu.
Warsztaty dla młodych dorosłych (18 – 25 r.ż.)
Warsztaty skierowane są do młodych ludzi, którzy poszukują sposobów w poradzeniu sobie z: nowymi wyzwaniami jakie stawia przed nimi dorosłe życie, trudnościami w radzeniu sobie z samodzielnością, niezależnością od rodziców, a także braniem na siebie odpowiedzialności za decyzje i podejmowane działania, poczuciem osamotnienia, izolacji, trudnościami w radzeniu sobie z lękiem przed wyrażaniem uczuć, kłopotami w utrzymaniu dłuższych, bliższych relacji z innymi ludźmi, partnerem. Bezpiecznym rozładowaniem napięcia, stresem,relaksem, dbaniem o siebie, rozwojem.
Cykliczne spotkania pedagogów szkolnych. Mają charakter szkoleniowy i pozwalają na aktualizowanie wiedzy na temat sposobów realizowania zadań leżących w kompetencjach pedagogów. Do współpracy z Klubem zapraszani są przedstawiciele instytucji, z którymi szkoły i placówki oświatowe współpracują. Klub Pedagoga to też "grupa wsparcia", która umożliwia dzielenie się osobistymi trudnościami wynikającymi z działań podejmowanych w ramach czynności zawodowych. Spotkania są cennym źródłem pomysłów i informacji wzbogacających warsztat pracy. Tematy spotkań ustalane są na bieżąco zgodnie z potrzebami członków Klubu.
Dla dzieci i młodzieży w sytuacji:

• kiedy nie radzą sobie z własnymi emocjami, stresem szkolnym, problemami z rówieśnikami,
• kiedy cierpią z powodu trudnej sytuacji rodzinnej (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby),
• kiedy doświadczyli przemocy lub innego rodzaju traumy,
• kiedy towarzyszą im stany lękowe lub depresyjne,
• kiedy nie radzą sobie z własną agresją lub sprawiają inne trudności wychowawcze,
• kiedy są zagrożeni przez nałóg, uzależnienie,
• kiedy mają problemy z jedzeniem.

Konsultacje, terapia indywidualna, terapia par i rodzin w sytuacjach:

• przemoc, alkoholizm w rodzinie, współuzależnienie
• objawy depresyjne,
• zaburzenia lękowe,
• objawy psychosomatyczne,
• zaburzenia osobowości,
• kryzys małżeński /rozwód,
• trudności w relacjach z bliskimi osobami,
• trudności wychowawcze i komunikacyjne
• straty prokreacyjne,
• niedomknięty proces żałoby, zaburzenia lękowe
• pozwy o alimenty,
• pozwy o rozwód/separację,
• pozwy o rozdzielność majątkową,
• innych pism procesowych, min. z zakresu prawa pracy, ZUS, postępowania spadkowego i emerytalno – rentowego.
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczce prowadzi sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.
Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby podejrzewanej o uzależnienie bądź na wniosek instytucji zewnętrznej. Postępowanie można prowadzić wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie miasta i gminy Wieliczka.
Po otrzymaniu wniosku, następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Gminna Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na spotkanie, na którym stara się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazuje ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej.
W przypadku gdy osoba odmawia współpracy lub nie zgłasza się na dwa kolejne zaproszenia uruchamiana jest procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
• Realizacja programów profilaktycznych i interwencyjnych z uczniami na terenie placówek oświatowych.
• Pomoc w przeprowadzeniu zajęć integracyjnych dla klas. • Spotkania edukacyjne dla rodziców (wg zgłaszanego zapotrzebowania).
• Indywidualne i szkoleniowe wsparcie nauczycieli (wg zgłaszanego zapotrzebowania).
• Pomoc w ewaluacji szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego, diagnozie potrzeb rozwojowych oraz czynników chroniących i zachowań ryzykownych.
• Wsparcie wychowawców w rozwiązywaniu bieżących problemów profilaktycznych i wychowawczych.