Informacja dotycząca porozumienia zawartego między

Gminą Wieliczka a Samodzielnym Publicznym Zespołem Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.

Porozumienie zawarte jest na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).

Wyciąg najważniejszych informacji:

 porozumienie określa zasady współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w zakresie spełnienia ustawowego obowiązku zapewnienia uczniom dostępu do profilaktycznej opieki' stomatologicznej refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O  porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

 obowiązkiem Dyrektorów Szkół (wychowawców klas) jest poinformowanie rodziców o możliwości skorzystania dziecka z profilaktycznej opieki stomatologicznej realizowanej w gabinetach w Wieliczce, Wegrzcach Wielkich oraz Chorągwicy w ramach NFZ.

 rodzic deklaruje chęć realizowania opieki na konkretny w jednym z wybranych gabinetów stomatologicznych poprzez wypełnienie dokumentu stanowiącego załącznik numer 2 do porozumienia- dokument wypełnia się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego  rodzic może skorzystać z możliwości badania po uprzedniej rejestracji dziecka w gabinecie tj.:

  • gabinet w Wieliczce (012 ) 279 63 28 (poniedziałek - piątek 08.00-18.00)
  • gabinet w Węgrzcach Wielkich (012) 251 23 76 (wtorek - czwartek 12.00-18.00 oraz sobota 07.00-13.00)
  • gabinet w Chorągwicy (012) 278 31 64 ( poniedziałek 7.00-13.00; wtorek 12.00-18.00; środa 07.00-13.00; czwartek 12.00-18.00; piątek 07.00-13.00)

 uczeń po rejestracji może skorzystać z badania w obecności rodzica/ prawnego opiekuna lub pełnoletniej osoby która będzie mieć upoważnienie podpisane przez rodzina/prawnego opiekuna.

Załącznik nr 2