Historia szkoły sięga końca XIX wieku i jest ściśle związana z dziejami państwa oraz regionu. Pierwsze wzmianki dotyczące szkoły pochodzą z 1895r., kiedy to za rządów starosty Szczerbińskiego i inspektora Seweryna Udzieli została przyłączona do szkoły ludowej w Bugaju. Gmina Koźmice, przeciwna temu przedsięwzięciu, wynajęła pomieszczenie na klasę od Mikołaja Gabrysia i własnym kosztem utrzymywała nauczyciela p. Rączkę. Była to szkoła jednoklasowa o czterech oddziałach, w której uczono się na zmiany. Po ustąpieniu p. Rączki posadę nauczycielki otrzymała Józefa Ulrickówna. W 1897r. jej miejsce zajął nauczyciel Wojciech Ozga, a w roku kolejnym stanowisko to objęła Paulina Brzostowska. W 1900r. władze gminne zakupiły od p. Antoniny Wilkowej dwór i grunt  wokół niego po baronie Roithbergu  i przekazały P. Brzostowskiej; w tym roku odbyło się poświęcenie szkoły. W latach 1901 – 1911 kronika szkoły nie była prowadzona. W 1911r. posadę kierownika szkoły dwuklasowej objął Józef Tracz. Pracowali nauczyciel kierujący i nauczyciel stały – Maria Józefa Anczakowska.

Od 1 IX do 8 XI 1914r. kierowała, w zastępstwie powołanego do wojska Józefa Tracza, Stanisława z Kucharskich Figlewska. Z uwagi na inwazję rosyjską szkoła została ewakuowana i zawiesiła swoją działalność do 8 II 1915r. W roku tym z ewakuacji powróciła nauczycielka Maria Anczakowska.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918r. i wprowadzeniu powszechnego obowiązku szkolnego, mieszkańcy Koźmic postanowili wybudować szkołę w czynie społecznym. W 1920r. zawiązał się Komitet Budowy Szkoły z Wojciechem Sumerem na czele. W 1923r. na rok zawieszono nauczanie, a w 1924r. oddano do użytku dwie sale i do tego roku szkołą kierowała Anna Pirowska.

W latach 1925 – 1932 funkcję kierownika szkoły pełnił Antoni Szapert. Szkołę z dwu – zmieniono na trzyklasową. 10 IX 1926r. szkoła zyskała miano siedmioklasowej, rozwojowej.

27 V 1928r. odbyło się poświęcenie i oddanie szkoły do użytku. Poświęcenia dokonał koźmiczanim ks. dr Kapusta, patronem został św. Jan Kanty.

Kierownikami w okresie II wojny światowej byli Franciszek Poniewierski – żołnierz Legionów Piłsudskiego oraz Ferdynand Fryt. Od VII 1944r. do I 1945r. w szkole kwaterowali Niemcy. Nauka została przerwana, a budynek szkoły zdewastowany i okradziony przez uciekającego okupanta. W latach 1943 – 1945, mimo grożącej kary śmierci, miało miejsce tajne nauczanie w domach prywatnych oraz w budynku dawnej szkoły w Bugaju. 7 III 1945r. kierownikiem szkoły został Klemens Surówka, zatrudniony na stanowisku nauczyciela w roku 1941. Zaraz po zakończeniu wojny nauczanie zostało wznowione. Rok szkolny zakończono 7 VII 1945r., a w wakacje przeprowadzono gruntowny remont budynku szkoły.

W roku 1950 działalność rozpoczęło harcerstwo,które prowadzili Helena Szaflarska oraz Czesław Gawor. W roku szkolnym 1963/64 władze oświatowe wprowadziły ośmioklasową szkołę podstawową. Powołano Komitet Rozbudowy Szkoły z Władysławem Kusiną na czele. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10 III 1972r. na wniosek kierownika szkoły – Klemensa Surówki została podjęta uchwała, by szkole w Koźmicach Wielkich nadać imię Obrońców Westerplatte. Na wysłaną, przez kierownika szkoły, prośbę 22 V 1972r. Kuratorium przysłało akt nadania Szkole Podstawowej w Koźmicach Wielkich imienia Obrońców Westerplatte.

Z dniem 1 IX 1972r. nastąpiły zmiany w kadrze nauczycielskiej. Na emeryturę przeszli najdłużej pracujący nauczyciele naszej szkoły: Helena Poznańska, Anna  oraz Klemens Surówka. Obowiązki nowego dyrektora objął mgr Kazimierz Mika, który funkcję tę pełnił do października 1977r., gdyż powierzono Mu stanowisko inspektora oświaty. Funkcję dyrektora szkoły do końca roku szkolnego 1977/78 pełniła jego żona Jadwiga Mika.

W latach 1979 -1986 dyrektorami szkoły byli kolejno: Małgorzata Pasisz  i mgr Ryszard Pitera. W roku szkolnym 1986/87 dyrektorem została mgr Janina Piątek, a z dniem 1 września 1991r. stanowisko to objęła mgr Alicja Wojciechowska. Funkcję tę pełniła do 1999r., kiedy została dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Koźmicach Wielkich z siedzibą w Wieliczce. W roku 1999 na stanowisko dyrektora powróciła mgr Janina Piątek, która funkcję tę pełniła do dnia przejścia na emeryturę w 2005 roku.  Od 1 września 2005 roku dyrektorem naszej szkoły jest mgr Danuta Kaperek.

W 1991 roku powstał kolejny Komitet Budowy Szkoły z Józefem Dudą – ówczesnym przewodniczącym Rady Miasta i Gminy w Wieliczce na czele, a pod koniec 1992r. przystąpiono do zakładania fundamentów. W związku z reformą oświatową Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce postanowił, że w powstającym budynku będzie się mieściło Gimnazjum nr 2 w Koźmicach Wielkich.

Tymczasem w wakacje 2000r. przeprowadzono kapitalny remont starego budynku szkoły podstawowej, dzięki czemu od września nauczyciele i uczniowie rozpoczęli pracę w zmodernizowanym obiekcie.