KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie     ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz     uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich, Koźmice     Wielkie 1, 32-020 Wieliczka

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących     przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych     osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
    a) realizacji zadań wynikających ze statutu Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich
    b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich na podstawie         powszechnie obowiązujących przepisów prawa
    c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze
    d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
    a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w         zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
    b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Szkołą Podstawową im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach         Wielkich przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki.
    c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania         dziedzinowego

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż     przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
    a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
    b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
    c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
    - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
    - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
    - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
    - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
    d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy         przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania         narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
    e) do przenoszenia danych,
    f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
        w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych         Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych     narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)     2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie     swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Szkoła Podstawowa im. Obrońców     Westerplatte w Koźmicach Wielkich jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
    rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

10) Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich nie ponosi odpowiedzialności     za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na     uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej     osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku     wizerunku dziecka.

 

   Monitoring